Random Tsukaima

This tsukaima is a jealous piglet with extra eyes.
New Tsukaima