Random Tsukaima

This tsukaima is a fastidious dragon with unblinking round eyes.
New Tsukaima