Random Tsukaima

This tsukaima is a gluttonous bird with no mouth.
New Tsukaima