Random Tsukaima

This tsukaima is a gregarious fox with extra eyes.
New Tsukaima